Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Denní program

6:30 otevření mateřské školy
6:30 – 7:30 scházení dětí, doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají spontánní hry a činnosti, individuální činnosti
7:30 – 9:00 spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, přivítání dne – komunitní kruh, pohybové činnosti a hry, relaxační cvičení s prvky jógy, trénink jazykových schopností dle Elkonina
9:00 – 9:20 hygiena, dopolední svačina
9:20 – 10:00 realizace programově řízených činností (frontální, skupinová, individuální forma)
10:00 – 10:15 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku
10:15 -11:45 zpravidla pobyt dětí venku při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
11:45 -12:30 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:30 -14:30 hygiena, odpočinek (spánek) dle individuálních potřeb dětí, klidové činnosti, náhradní nespací aktivity
14:30 -14:45 hygiena, odpolední svačina
14:45 -17:30 zájmové kroužky, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
17:30 uzamčení mateřské školy
xxxxxxxxxxxxxx